This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail:

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ Atatürk Araştırma Kurumu üyeliğinde bulundu...

Emniyet Genel Müdürlüğünde (1973 -  1976), Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Sivas) Tarih Bölümünde çalıştı (1976 -  1988) . 30 Haziran 1988'de Polis Akademisinde vazifeye başladı. Türk Siyasi Tarihi ve İnkılâp Tarihi dersleri veriyor. 18 Haziran1986' da, Hürriyet ve İtilâf Fırkası başlıklı doktorasını verdi. 1993' de doçent, 2000' de Yakınçağ Tarihi profesörü oldu.3 Ekim 1989- 25 Eylül 1990 arasında Fransa’da Paris’te meslekî çalışmalar yaptı.

Devamını Oku

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ Yayınlarından Bazıları

Tarihin Kara Kitabı

Her mesleğin veya her işin bir ahlâkî tarafı bulunmaktadır.Buna manevî tarafı veya ruhî tarafı demek de mümkündür.Bu ,bir meslekteki kişinin işini yaparken uyması gereken kaideler bütünü olarak da anlaşılabilir.Esasen her işin değeri ancak ahlâkî değeri kadardır.Bir araştırmanın ilmî değeri hiçbir zaman ahlâkî değerinden daha fazla olamaz.Bu itibarla her mesleğin icrasında bu ahlâkî kaidelerin gereğini yerine getirmek kişinin mesleğine ve meslektaşlarına karşı ilk borcudur ve hiçbir zaman bir lütuf sayılamaz.

Bütün bu hususlar bir tarihçi için de geçerlidir ve hiçbir tarihçi bu ahlâkî mükellefiyetlerden kendisini muaf ve imtiyazlı sayamaz ve saymamalıdır.Ancak hemen ifade etmek gerekir,ki uzun vâdede ilim hayatının ahlâkî seviyesi de cemiyetin umumî seviyesinden farklı olamaz.  Satın Alın

Tarihin Hududunda

Hatırat türüne dair eserlerin bilhassa II. Mahmut devrinden itibaren göze çarpacak şekilde çoğaldığı görülmektedir.

Bu türden eserlerin ilmi çalışmalar için ne kadar önemli olduğu da açıktır.

Çünkü resmi kaynakların vermediği ve veremeyeceği bilgileri ihtiva etmektedir. Resmi kaynakların bir bakıma resmiyet kisvesi altında bulunan bilgilerine karşılık hatıratlarda, mümkün olduğu nisbette ve derecede, çıplak gerçekler bulunmaktadır.

Bu çerçevede sadece siyasi alanda değil, tarihten iktisat tarihine, içtimai tarihten zihniyet tarihine kadar çok değişik sahalarda kıymetli bilgiler barındırmaktadır.

Tarih Uğruna

Tenkit işinin kültür hayatında mühim bir yeri ve ehemmiyeti olduğu açık bir gerçektir. Bir başka ifade ile kültür seviyesi ile tenkit seviyesi ve üslubu ayrılmaz bir bütündür. Tenkidin cılız ve seviyesiz olduğu bir iklimde canlı ve zengin bir kültür hayatının varlığından bahsetmek imkanı yoktur. Tenkidde yeni eserler tartılır, irdelenir, değerlendirilir ve bir bakıma hatalı mallar tasfiyeye tabi tutulur, mükemmel olanlarına hayat hakkı tanınır ve bu şekilde en geniş manasıyla kültür hayatına bir çeki-düzen verilir. Seviyeli bir edebiyat ve sanat hayatının bir alemi haline gelmiş münekkidlerin bu bakımdan katkılarını ifade etmeden yazılacak kültür tarihi eksik kalmaya
Devamını Oku →

Tarihin Gölgesinde

Birçok tarihî şahsiyetin 20. asır tarihine dair araştırmalarda bilhassa inkılâp tarihine dair kitaplarda sadece kuru bir isimden ibaret kaldığı açıktır. Bu itibarla tarihin ve bilhassa yakın tarihin şahsiyetleri veya kıymetli meçhûlleri hakkında daha fazla araştırma yapılması zarureti ortadadır. Tarihin Gölgesinde ismi altında topladığımız tercüme-i hâl yazıları III. Selim devrinden itibaren devlet ve cemiyet hayatımızda bir mevkii bulunan ve bu itibarla da tanınması gerektiğine inanılan şahsiyetler hakkındadır. Birinci bölümde alimler ve şeyhlere, ikinci bölümde bürokratlara, üçüncü bölümde yazar, gazeteci ve aydınlara dair biyografiler yer alıyor.
Devamını Oku →

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Prof. Dr. Ali Birinci "Hürriyet ve İtilaf Fırkası", 2. Meşrutiyet devrinde faaliyet gösteren ikinci, ancak bu devrede kurulmuş olanlar içinde birinci büyük partidir. Kuruluşundan kısa bir müddet sonra İstanbul araseçimlerini kazanmış, bundan ötürü iktidar olma yolunda büyük ümitlere kapılmış, bu durum ise İttihat ve Terakki'yi ürküterek Meclis'in feshiyle neticelenen siyasi gelişmeleri başlatmıştı. Çok partili siyasi hayatımızın, 1946 seçimleriyle birlikte en çok tartışılan 1912 seçimlerinde, Hürriyet ve İtilaf Fırkası Meclis'ten tasfiye edilerek siyaset sahnesinden uzaklaştırılmıştır.
Fırka hakkındaki bu çalışma, fırkanın kurulduğu 21 Kasım 1911'den 11 Haziran 1913 tarihine kadar olan devrenin de anahatları ile bir siyasi hikayesini vermektedir. Yine ilk defa bu çalışma ile "Hürriyet ve İtilaf Fırkası" hakkında devam eden birçok yanlış hüküm birinci elden kaynaklara dayanılarak irdelenmektedir.
Devamını Oku →

Tarihin Alacakaranlığında

Hal tercümesi metinleri sadece ele aldığı kişinin şahsî hikâyesini vermekle sınırlı kalmaz, aynı zamanda bir dünyaya işaret eder. Bu dünyanın içinde biyografisi yazılan kişinin dönemi, o dönemin insanları, dost ve düşman o insanların arayışları, beklentileri, zaferleri, hüsranları, geçmiş ve gelecek tasavvurları, hırçın yahut mûnis mizaçları bir şekilde vardır. O bakımdan iyi yazılmış bir biyografi bize bir dönemi hatta bir mekânı, bir coğrafyayı da resmeder. Resimde yaşama biçimlerine, mücadele tarzlarına, ahlâk anlayışlarına dair canlı veya silik izler, çizgiler, renkler bulunur. Ali Birinci yakın devir Türk müelliflerin, bizim insanlarımızın biyografilerine, en hurde malumat ihtiva edenlere varıncaya kadar kaynaklarına heyecanla, zevkle, sabırla ve sevgiyle yaklaşan, buna rağmen akademik ve fikri mesafeleri, ölçüleri korumaya çalışan yazarlardan biridir. Tarihin Alacakaranlığında yazarın ikinci büyük biyografi kitabı.
Devamını Oku →

Porf. Dr. Ali BİRİNCİ Medya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Scroll to top